This project has received € 12m of funding from Horizon 2020 program for research and innovation of the European Union under the grant agreement No 654465.

CO2-afvangen

De belangrijkste technologieën om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn CO2-captatie en -opslag (CCS, Carbon Capture and Storage) en CO2-captatie en gebruik (CCU, Carbon Capture and Utilisation).

 

  • CCS

 

Zonder CCS zijn de mondiale doelstellingen betreffende klimaatverandering mogelijk niet haalbaar. Het internationale panel van klimaatverandering concludeert in zijn vijfde rapport dat vele klimaatmodellen de waarschijnlijke opwarming niet kunnen beperken tot minder dan 2 °C, indien bio-energie, CCS en hun combinatie (BECCS) beperkt zijn.

 

CCS is een technologiewaardeketen die CO2 afvangt voor het in de atmosfeer wordt uitgestoten en het veilig opslaat diep onder de grond (de CCS-richtlijn van de EU beschrijft een uitgebreid eisenpakket waaraan locaties voor CO2-opslag moeten voldoen). Het proces maakt gebruik van de natuurlijke mechanismen die al miljoenen jaren lang olie, gas en CO2 ‘opslaan’.

Hoewel er wereldwijd wel enkele grootschalige CCS-projecten zijn, heeft CSS nog geen algemene ingang gevonden. Dit is te wijten aan de complexiteit en de buitensporig hoge kosten van de aanvullende uitrusting om CO2 af te vangen. Vooral in de cement- en kalkindustrie is dit een heikele kwestie aangezien de kostprijs van CCS nagenoeg een verdubbeling van de productiekosten betekent. Toch hebben deze sectoren dringend behoefte aan haalbare CCS-oplossingen aangezien ongeveer 60 procent van de totale CO2-uitstoot van de productie van cement en kalk direct en onvermijdelijk vrijkomt bij de verwerking van kalksteen en dus niet afkomstig is van de verbranding van fossiele brandstoffen.

LEILAC wil dit probleem oplossen door een technologie aan te bieden die een deel van het productieproces van cement en kalk kan vervangen. Deze technologie zorgt voor de captatie van  de procesgerelateerde  CO2-uitstoot, zonder dat dit veel energie en dus  financiële middelen kost. De technologie kan ook gecombineerd worden met andere methodes voor captatie en uitstootvermindering, om zo veel mogelijk opties open te laten.

LEILAC zal bijdragen tot een oplossing voor de dubbele uitdaging waar de Europese industrie momenteel mee geconfronteerd wordt: enerzijds moet duurzame groei mogelijk zijn en anderzijds moet de CO2-uitstoot aanzienlijk omlaag.

 

  • CCU

 

CCU (Carbon Capture and Utilisation, CO2-afvang en -gebruik) omvat een reeks technologieën die CO2 gebruiken of omzetten tot waardevolle brandstoffen, voeder, chemicaliën, bouwmaterialen of andere producten. Sommige technologieën vereisen een gezuiverde (geconcentreerde) CO2-stroom terwijl andere CO2-rijk uitlaatgas kunnen gebruiken. Omdat de markt voor deze producten niet groot genoeg is voor alle antropogene CO2-uitstoot, zijn de actoren van de cement- en kalkindustrie het erover eens dat CCS noodwendig is om de EU-doelstellingen te bereiken.

De CCS-technologie is in principe klaar om te worden toegepast, maar voor de cement- en kalkproductie is dat economisch niet haalbaar door een gebrek aan openbare steun in verscheidene landen.

Het is duidelijk dat CCS en CCU parallel ontwikkeld moeten worden, aangezien er een hele reeks oplossingen geïmplementeerd moeten worden voor  2050.